สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ซึ่งแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่

สุริยุปราคาเต็มดวง (Total) คือ เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวง

สุริยุปราคาบางส่วน (partial)คือ เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงแต่เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ไกลจากโลกมากเงาของดวงจันทร์จึงมีขนาดเล็กทำให้เห็นขอบดวงอาทิตย์ ทำให้มองดูดวงอาาทิาตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน

สุริยุปราคาผสม คือ เป็นการเกิดสุริยุปราคาตามปกติแต่เนื่องจากความโค้งของโลก จึงทำให้บางแห่งของโลกสามารถเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าส่วนอื่น ๆ บางส่วนเห็นไม่เต็มดวง หรือบางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน

Brain

สมอง (Brain)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สมองเป็นอวัยะที่ใหญ่ที่สุดในระบบประสาทส่วนกลาง มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย กำหนดพฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย เช่น ความดันเลือดอุณหภูมิของร่างกาย การเต้นของหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้สมองยังมีความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และแสดงออกทางอารมณ์อีกด้วย ภายในสมองประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์ประสาท มีหน้ที่ส่งข้อมูลในการทำงานไปยังส่วนต่าง ๆ าของร่างกาย และเซลล์เกลียที่มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลเซลล์ประสาทหรือนิวรอน

สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหนังรวมถึงมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

สมองส่วนหน้า (Forebrain) เป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีรอยหยักเป็นจำนวนมากมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมความคิดความทรงจำ ความเฉลียวฉลาด และพฤติกรรมที่ซับซ้อน โดยเชื่อมโยงกับอวัยวะรับรู้ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เป็นต้น แล้วส่งไปยังสมองส่วนนี้เพื่อประมวลผลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ออลเฟกทอรีบัลบ์(Olfactory bulb) เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าสุดทำหน้าที่รับกลิ่น ในสัตว์บางชนิดบริเวณนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้ดมกลิ่นได้ดี เช่น สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น

ซีรีบรัม (Cerebrum)มีขนาดใหญ่สุดในสมองส่วนหน้าและมีรอยหยักเป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ออกเสียงความจำ ความคิด สติปัญญา ความรู้สึก อารมณ์พื้นฐาน การได้ยินรับกลิ่น มองเห็น สมผัส รับรส การพูด และบุคลิกภาพ แบ่งเป็นสองซีกซ้ายและขวา แต่ละซีกเรียกว่า “ซีรีบรัมเฮมิสเฟียร์ (Cerebrum hemisphere)”

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)ทำหน้าทีสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนในต่อมใต้สมอง ซึ่งควบคุมความสมดุลของร่างกาย เช่น อุณหภูมิ วงจรการตื่นและหลับ ความหิว ความอิ่ม ความรู้สึกทางเพศ ปริมาณน้ำและสารละลายในเลือด เป็นต้น และควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

ทาลามัส (Thalamus) ทำหน้าที่รับรู้และตอบสนองความรู้สึกเจ็บปวด ซึ่งส่งผลให้มีการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด

สมองส่วนกลาง (Midbrain) เป็นสมองที่อยู่ถัดมาจากสมองส่วนหน้า  ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้าย และทำหน้าที่กียวกับการได้ยิน

สมองส่วนท้าย (Hindbrain) เป็นสมองด้านหลังประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) อยู่ใต้ซีรีบรัมมีหน้าที่ควบคุมระบบกล้ามเนื้อ พอนส์ (Pons) อยู่ติดกับสมองส่วนล่าง โดยเป็นส่วนของก้านสมอง ทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและเป็นที่อยู่ของประสาทคู่ที่ 5 6 7 และ 8 เมดัลลา (Medulla) เป็นส่วนที่อยู่ติดกับไขสันหลัง มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การเต้นของหัวใจ การย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย เป็นต้น

 

ความรู้รอบตัว-ลมประจำเวลา, ลมสุริยะ

ลมประจำเวลา (Diurnal Winds)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ diurnal winds

 

ลมประจำเวลา เป็นลมที่เกิดขึ้นประจำในช่วงเวลานั้น มี 2 ลักษณะได้แก่

ลมบก เป็นลมที่เกิดในเวลากลางคืน โดยพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลเนื่องจากในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื้นดินจะเย็นกว่าอากากศเหนือพื้นน้ำ เพราะพื้นดินสามารถคายความร้อนได้เร็วกว่าน้ำ ทำให้อากาศเย็นจากฝั่งพัดแทนที่อากากศร้อนในทะเลที่ลอยตัวสูงขึ้น

ลมทะเล เป็นลมที่เกิดในเวลากลางวัน โดยพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งเนื่องจากในเวลากลางวันอากาศเหนือพื้นดินจะร้อนกว่าอากากศเหนือพื้นน้ำ


 

ลมสุริยะ (Solar Wind)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Solar Wind

 

ลมสุริยะ เป็นลมที่เกิดในอวกาศที่อาจมีความเร็วถึง 900 กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งเกิดจากกระแสของอนุภาคประจุไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากดาวฤกษ์สู่อวกาศ อนุภาคเหล่านี้มีความเร็วต่ำในขณะที่ยังอยู่ภายในคอโรนาชั้นในแต่จะถูกสนามแม่เหล็กแร่งความเร็วให้สูงมากขึ้น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนและโปรตอน และเมื่ออยู่ห่างจากดาวฤกษ์มากขึ้น ความหนาแน่นของอนุภาคจากลมสุริยะจะลดน้อยล

ความรู้รอบตัว-ใยแก้วนำแสง

ใยแก้วนำแสง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ใยแก้วนำแสง

 

ใยแก้วนำแสงเป็นสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ที่นำแก้วมารีดให้เป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.01-0.1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การประดิษฐ์ใยแก้วนำแสงเกิดขึ้นมาจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่นำภาชนะแก้วชนิดหนึ่งมาเจาะรูแล้วส่องไฟไปยังแก้ว เมื่อปล่อยน้ำออกจากแก้วปรากฏว่าสายน้ำที่ไหลออกจากรูนั้นมีแสงติดมาด้วย ในช่วงแรกที่มีการประดิษฐ์ใยแก้วนำแสงยังไมมีวัสดุห่อหุ้มทำให้เมื่อแก้วร้าวแสงหลุดออกมา ดังนั้นจึงพัฒนาโดยด้านในสุดเป็นแกนใยแก้วที่ทำหน้าที่ในการนำแสงโดยถูกหุ้มด้วยแก้วอีกชั้นหนึ่ง(เป็นแก้วคนละชนิดกับแกนใยแก้ว) แล้วหุ้มด้วยพลาสติกชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งใยแก้วนำแสงถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย อาทิส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ สัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ถูกแปลงออกไปเป็นสัญญาณแสงและส่งออกไปในรูปแบบดิจิตอลอีกทีหนึ่ง ถือเป็นการส่งที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดในปัจจุบัน

ภาวะเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจก ( Green house effect )

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาวะเรือนกระจก

ภาวะเรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้บรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยก๊าชเรือนกระจก ที่ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และก๊าซที่มีสารประกอบ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน โดยก๊าซเหล่านี้ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนที่แผ่ลงมาจากดวงอาทิตย์และปล่อยความร้อนลงมายังโลก ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษญ์ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.3-0.6 องศาเซลเซียส ที่เป็นเ่ช่นนี้เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกสามารถดูดซับความร้อนภายในบรรยากาศของโลกไว้ ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกเปลี่ยนแปลงไปมีการสันนิษฐานว่าไปอีก 100 ปี ข้างหน้าภูเขาน้ำแข็งที่มีอยู่ในปัจจุบันจะละลายลงไปถึงครึ่งหนึ่ง

ปีแสง, พลังงานเคมี

ปีแสง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปีแสง

 

ปีแสง เป็นหน่วยระยะทางทางดาราศาสตร์ โดย 1 ปีแสงหมายถึง ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1 ปี โดยแสงมีอัตราความเร็ว 299,792.458 กิโลเมตรต่อวินาที ดังนั้นใน 1 ปีแสงจึงมีระยะทางเท่ากับ 9,460,730,472,580.8 กิโลเมตร (ตามข้อกำหนดของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล) สาเหตุสำคัญที่นักดาราศาสตร์กำหนดหน่วยระยะทางเป็นปีแสง เนื่องจากเอกภพมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง วัตถุต่างๆที่อยู่ในเอกภพจึงมีระยะทางที่ห่างกันมากเกินกว่าที่จะใช้ระยะทางที่ใช้บนพื้นโลกได้ และที่ใช้แสงนั้นเนื่องจากแสงเป็นสิ่งที่เกินทางเร็วที่สุด ดังนั้นหน่วยปีแสงจึงเป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะทางระหว่างดาราจักรเป็นสำคัญ


พลังงานเคมี

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พลังงานเคมี

 

พลังงานเคมี เป็นพลังงานศักย์ที่แฝงอยู่ในโครงสร้างของสารที่ปล่อยพลังงานเคมีออกมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงานเคมีที่อยู่ในก๊าชเชื้อเพลิงซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ให้พลังงานความร้อนในการหุงต้มอาหาร ให้พลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถยนต์ พลังงานเคมีที่สะสมในแบตเตอรีที่นำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น

น้ำบาดาลและน้ำเหลือง

น้ำบาดาล

Image result for น้ำบาดาล

น้ำบาดาล เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน โดยเกิดจากการสะสมตัวอยู่ตามรอยแยกหรือรอยแตกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของเม็ดทรายหรือเม็ดกรวด เมื่อสะสมตัวนานๆเข้าจึงมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ที่เมื่อขุดผ่านชั้นดินและชั้นหินลงไปจะพบน้ำและนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมได้ ในประเทศไทยมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลแหล่งน้ำสำหรับในกรุงเทพฯและบริเวณใกล้เคียงมีการยกเลิกการนำน้ำบาดาลมาใช้ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผ่นดินทรุด


น้ำเหลือง

Image result for น้ำเหลือง

น้ำเหลือง มีลักษณะเป็นของเหลวใสอยู่รอบรอบเซลล์ เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสารระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ มีหน้าที่สำคัญในการผลิตสารต่อต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอวัยวะที่มีหน้าที่ผลิตน้ำเหลือง ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอมซิล น้ำและต่อมไทมัส จากนั้นจะส่งต่อไปยังท่อน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่ส่งน้ำเหลืองต่อไปยังหลอดเลือดดำ

การดัดแปลงพันธุกรรมพืช

การดัดแปลงพันธุกรรมพืช

Image result for การดัดแปลงพันธุกรรมพืช

การดัดแปลงพันธุกรรมพืช เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีผลผลิตสูงขึ้น สามารถต้านทานโรค ทนต่อความแห้งแล้ง รสชาติดีขึ้น สวยขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น และอื่นๆอีกมากมาย โดยการผสมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยวิธีโพรโทพลาสต์ ฟิวชั่น ทำให้เกิดลูกผสมพันธุ์ใหม่ สำหรับผลผลิตที่เกิดขึ้นกับพืชเหล่านี้เรียกว่า GMO (Genetically modified organisms) อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแปรรูป หรืออาจมีส่วนประกอบของพืชเหล่านี้เรียกว่า GMS (Genetically modified food) แต่เนื่องจากยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารให้รอบคอบเสียก่อน ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการผสมพันธุ์พืชเหล่านี้ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ โดยเจ้าของเทคโนโลยีดังนั้นเกษตรกรจึงไม่สามารถเก็บรักษาหรือพัฒนาพันธุ์พืชชนิดนี้ได้

เสริมความมั่นใจก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงาน

เสริมความมั่นใจก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงาน

 

Image result for career change

 

เมื่อใคร่ครวญด้วยเหตุผลตามข้อมูลทั้งหมดแล้ว ความมั่นใจในการเปลี่ยนงานครั้งนี้ของท่านอาจจะอยู่ที่ 90% เราลองมาพิจารณาข้อมูลในอนาคต โดยการขอเจรจาหรือตั้งคำถามเพิ่มเติมกับองค์กรใหม่ที่เราจะไปร่วมงาน ดังต่อไปนี้

1. เราสามารถจัดหาทีมงานเข้ามาร่วมงานด้วยได้หรือไม่

อาจเป็นคำถามที่ตอบยากตามความเป็นจริงของหลายองค์กรในขณะนี้ไปซักหน่อย เพราะมีการจำกัด Head Count ในยุคเศรษฐกิจ แต่เราสามารถหาเหตุผลสนับสนุนคำถามต้องการผลงานที่บรรลุเป้าหมายในเวลาอันสั้น งานที่ชื่อมือกันและกันจะสามารถทำภารกิจนั้นได้ไม่ยากเหมือนกับทีมฟุตบอลที่เล่นด้วยกันมานาน ส่งต่อรับลูกเข้าหากัน เพียงมองตาก็สามารถส่งลูกเข้าไปที่ตาข่ายได้ และย้ำว่าเราใช้เวลาไม่มากในการหาทีมงานที่เรารู้จักฝีมือจากแหล่งต่างๆ ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนในองค์กรเดิม ข้อเสนอนี้ก็อาจจะทำให้องค์กรที่เรากำลังจะย้ายไปไม่เพียงแต่ได้เราที่เป็นดาวเด่นขององค์กรไปร่วมงานแต่จะได้กลุ่มดาวที่พร้อมจะสร้างผลงานชิ้นเลิศให้แก่องค์กรใหม่ได้ด้วย

2. ขอเวลาเข้าไปทดลองร่วมทำงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ก่อนเซ็นสัญญาได้หรือไม่

หากข้อเสนอแลกได้รับคำปฏิเสธ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานที่เราจะเข้าไปทำงานเป็นทีมเดียวกันจะเป็นคนหน้าใหม่สำหรับเรา และเราก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานของทีมที่พวกเขาเคยร่วมงานกันอยู่เดิม ในฐานะที่เป็นคนใหม่ในทีมเราจึงควรมีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้างความคุ้นเคยกับการทำงานของผู้ร่วมงานเพื่อการร่วมงานกันอย่างราบรื่นในระยะยาว

กลยุทธ์ในการดูแลใส่ใจและรักษาพนักงาน (Retention)

กลยุทธ์ในการดูแลใส่ใจและรักษาพนักงาน Retention

 

Image result for retention employee

 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ จากเดิมที่ HR เล่นบทเอกเป็นขวัญใจพนักงาน ต้องเปลี่ยนให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับเป็น Team Champion เพราะการดูแลรักษาไม่ใช่เพียงการรักษาให้คนเก่ง คนดี อยู่กับองค์กรอย่างเดียว แต่ต้องรักษาใจที่รู้สึกผูกพันและแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จแก่ตนและองค์กรด้วย อย่ายึดเพียงกายแต่ต้องคล้องใจพนักงานให้ได้ด้วย เดิมที HR ทำหน้าที่ดูแลสารทุกข์สุขดิบและบำรุงขวัญกำลังใจ เน้นการดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง หัวหน้างานรับลูกต่อและเล่นเป็นตัวประกอบ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้องเล่นเองและเป็นผู้กำกับเอง โดยจะต้องเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลพนักงานของตัวเองอย่างเต็มที่ ควรกำหนดให้การบริหารบุคคลและการดูแลทีมงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบใน Job Description และมีการประเมินผลอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านระบบการวัดผลต่างๆ เช่น การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์ของพนักงาน การวัดประสิทธิผลการทำงาน Productivity ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้หัวหน้าทุกระดับต้องมีความเข้าใจคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนเก่งๆ เขาจะชอบงานที่ท้าทาย สร้างสรรค์ หัวหน้าจึงต้องคิดงาน ออกแบบงานที่น่าสนใจ คอยเพิ่มขอบข่ายความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดท้าทายและความร่วมมือจากทีมงานอย่างต่อเนื่อง ให้หัวหน้าเป็นผู้ให้คุณ ให้โทษ ทำหน้าที่ในการสนทนา การประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มข้างหน้างาน HR เน้นทำงานที่สนับสนุนให้หัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกในการเลือกเป็นผู้มีความเหมาะสมให้ได้รับการสะสมขึ้นเป็นหัวหน้าหลักสูงต่อไป