รอบรู้ 365 วัน

วันที่ 23 มกราคม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

 

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2424 เป็นวันประสูติของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแาห่งการรถไฟไทย และพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธีนเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาวาดทรงศึกษาด้านรโยธาธิการที่ โรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาวิศวกรรมที่ ทรินี้ตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และวิชาทหารฃ่างที่ แชทแฮม และเสด็จไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำทำนบและชุดคลอง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และเสด็จกลับมาทรงงาน และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ  จนได้เป็นสมาชิก M.I.C.E.(Member of the Institution of Civil Engineer) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิศวกรรมสถาน

หลังจากที่สำเร็จการศึกษา ทรงเข้ารับราชการทหาร สังกัดทหารช่าง กรมยุทธนาธิการทหารบก ตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการในกรมนี้ทางนำความรุ้ในวิชาการทหารแผนใหม่ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกมา ปรับปรุงกิจการทหารช่าง จนเจริญก้าวหน้า พระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ว่างรากฐานกิจการทหารช่าง แผนใหม่ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการพรมรถไฟหลวง ระกว่างนี้เองที่ทรงพัฒนางานด้านการรถไฟจนมีความก้าวหน้า ได้รับพระสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการรถไฟไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนสำสคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดระยะเวลาอันยาวนานของพระชนม์ชีพ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและความวุ่นวายทางการเมืองในแระเทศไทย ทรงลาออกจากราชการและเสด็จพร้อมครอบครัวไปประทับที่สิงคโปร์ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2479 ซึ่งได้กำหนดให้วันคล้ายวันสิ้นพระชนม็ของพระองค์ท่านเป็น  วันบุรฉัตร

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มีสติรู้ตัว

 

มีสติรู้ตัว

“…จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบ

ระงับและเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง มีวิจารณญาณ ละเอียด

กว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้ มีศักยภาพสูง

อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์ สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ 

อันเป็นสิ่งปรารภปรารถนา ของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้…”

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช 2536

31  ธันวาคม  2535

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำดี

การทำดี

“….การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่

ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา 2523 และพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 2 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

6 สิงหาคม 2524


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตั้งใจศึกษา

 

ตั้งใจศึกษา

เด็ก ๆ จะต้องรู้ว่าความสุขความสบาย มิใช่จะได้มาง่าย ๆ จะเกิดขึ้นได้

ก็ด้วยการประกอบการงานและความคิดต่าง ๆ ซึ่งต้องพากเพียรกระทำอยู่ตลอดเวลา

คนที่ทำตัวไม่ดีไม่หมั่นทำการงานจะหาความสุขความสบายไม่ได้

เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนความรู้ความดีไว้ให้เต็มที

สำหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีความสุขความเจริญต่อไป

พระบรมราโชวาท

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2525

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

10 พฤศจิกายน 2524

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจริญแล้ว

ชีวิตที่เจริญ

“…บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเหมือนได้กุญแจ

ที่จะไขไปสู้ชีวิตที่เจริญต่อไปในวันข้างหน้า

 แต่ขอเตือนว่าการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการ

อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว

และหลักศิลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี

แต่ขาดความยั้งดี นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…”

พระบรมราโชวาท

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 กันยายน 2504


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเพณี

ประเพณี

“…การที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใด ๆ

หรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้น

ต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่า

เหมาะสมหรือไม่ประการใด เปลี่ยนแปลงแล้ว

จะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่ จะเป็นประโยชน์อย่างไร

ความรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 กรกฏาคม 2505

พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มีระเบียบ

 

วินัยทำให้เป็นคนคิดและทำอย่างเป็นระเบียบ

“…วินัยนั้นเมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติ ปฎิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัด ลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฎิบัติไปให้ชินจนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วก็จะสำสเร็จผล ทำให้เป็นคนมีระเบียบและเป็นระเบียบ คือคิดก็เป็นระเบียบทำก็เป็นระเบียบ ตามลำดับขั้นตอน ตามกาลเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน  หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการทำงาน สามารถนำวิชาความรู้และความชำนาญทุก ๆ ประการไปใช้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สำเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย…”

 


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มีสัมมาคารวะ

 

มีสัมมาคารวะ อ่อนโยนและพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม

“…ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษษมารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม…”

พระราชดำรัสในรัชกาล เรื่อง รู้จักอดทน

รู้จักอดทนและอดกลั้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

“…การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปํญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทน และอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน…”

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อดทน

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง การพูดจริงทำจริง-ผู้มีความจริงใจ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การพูดจริงทำจริง-ผู้มีความจริงใจ

การพูดจริงทำจริงย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ

“…ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ

และความยกย่องสรรเสริญจากคนทกฝ่าย

“การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด…”

 


 

ผู้มีความจริงใจทำสิ่งใดก็สำเร็จราบรื่น

“…ความจริงใจต่อผู้อื่น เป็นคุณธรรมสำคัญมากสำสหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารักเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคน

ทุกฝ่ายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น…”

ฮัมฟรีย์ เดวี (Humphrey Davy)

ฮัมฟรีย์ เดวี (Humphrey Davy)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Humphrey Davy

 

ฮัมฟรีย์ เดวี เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2321 (ค.ศ.1778) ที่เมืองเพนเซนซ์ คอร์นเวล ประเทศอังกฤษ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2327 (ค.ศ.1829)ผลงานชิ้นสำคัญของเขา คือประดิษฐ์ตะเกียงเจ้าพายุสำหรบใช้ในอุโมงค์เหมืองแร่ ซึ่งเป็นตะเกียงนิรภัยไม่ทำให้เกิดการระเบิดภายในอุโมงค์เหมืองแร่อย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก่อนหน้านั้น เนื่องจากตะเกียงแบบเก่ามีประกายไฟที่ทำให้เกิดการลุกไหม้กับก๊าซไวไฟนอุโมงค์เหมืองแร่ได้อย่างรวดเร็ว เดวีได้ออกแบบตะเกียงโดยการนำตะแกรงลงดบาง ๆ มาล้อมรอบป้องกันไม่ให้เปลวำฟแลบออกมา แม้ว่าก๊าซลอดเข้าไปได้แต่ตะแกรลงดอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เปลวไฟแลบออกมา แม้ว่าก๊าซลอดเข้าไปได้แต่ตะแกรงลวดอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกลามออกมานอกตะเกียงได้ จากผลงานชิ้นนี้ของเขาทำให้ไม่มีเหตุการณ์ระเบิดภายในเหมืองแร่อีก อีกทั้งยังทำให้เขาได้รับพระราชทานตำแหน่งบาโรเนต (Baronet) และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานราชบัณฑิตยสภาในเวลาต่อมาอีกด้วยนอกจากตะเกียงนิรภัยแล้วเขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้ไฟฟ้าในการทดลองทางเคมีที่เรียกว่า “การแยกธาตุด้วยไฟฟ้า” และค้นพบวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Sir Alexander Fleming)

อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Sir Alexander Fleming)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Sir Alexander Fleming

 

อะเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง เป็นนายแพทย์ชาวสก๊อตแลนด์ผู้สกัดยาเพนนิซิลิน (Penicillin) ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี พ.ศ.489 เฟลมมิงเกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2424 (ค.ศ.1881) ที่เมื่องล็อกฟิลด์แอร์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2498 (ค.ศ.1955) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาที่วิทยาลัยการแพทย์แห่งโรงพยาบาลเซนต์แมรีในระฟว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เขาได้เป็นทหารเสนารักษ์ประจำกองทัพตำรวจหลวง (Royal Army Corps) ทำให้เขาได้พบเห็นทหารบาดเจบที่มีบาดแผลอักเสบเป็นบานจำนวนมาก แม้ว่าแพทย์มีความพยายามในการรักษาแผลให้สะอาดแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้มากเท่าไรนัก

หลังจากสงครามสสิ้นสุดลงเขาจึงพยายามค้นคว้าเกี่ยวกับแบคทีเรีย จนในที่สุดเขาได้ค้นพบเชื้อราประเภทหนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้โดยบังเอิญ เมื่อเขาสังเกตเห็นการเจริญเติบโตของเชื้อราในจานแบคทีเรีย โดยที่แบคทีเรียที่อยู่ใกล้กับเชื้อรานั้นตายหมด เขาได้ตั้งชื่อราชนิดนี้ว่า เพนิซิลเลียม ต่อมาได้มีการนำเชื้อราชนิดนี้มาสกัดเป็นยาปฏิชีวนะรักษษโรคที่เกิดจากเชื้อแบคมีเรีย และให้ชื่อยาชนิดนี้ว่า เพนิซิลลิน ซึ่งเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างมาก โดยเฉพาะป้องกันการอักเสบของบากแผล นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคอีกหลายชนิด อาทิ คอตีบ บาดทะยัก แอนแทรกซ์ ปอดอักเสบ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ซึ่งแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่

สุริยุปราคาเต็มดวง (Total) คือ เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวง

สุริยุปราคาบางส่วน (partial)คือ เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงแต่เนื่องจากดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ไกลจากโลกมากเงาของดวงจันทร์จึงมีขนาดเล็กทำให้เห็นขอบดวงอาทิตย์ ทำให้มองดูดวงอาาทิาตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน

สุริยุปราคาผสม คือ เป็นการเกิดสุริยุปราคาตามปกติแต่เนื่องจากความโค้งของโลก จึงทำให้บางแห่งของโลกสามารถเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าส่วนอื่น ๆ บางส่วนเห็นไม่เต็มดวง หรือบางส่วนเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน